Algemene voorwaarden ‘EUSTACHE’

Artikel 1. Definities
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.
Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
Cursus: cursus, training, webinar, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
Open cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties.
'In company'-cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ‘EUSTACHE’, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open cursus
1. Inschrijving voor de door ‘EUSTACHE’ te verzorgen open cursussen kan door opdrachtgever plaatsvinden door aanmelding per e-mail of door aankoop in de webshop.
2. 'EUSTACHE bevestigt een inschrijving per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4. Overeenkomst ter zake 'in company'-cursus
1. Ter zake een 'in company'-cursus zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij ‘EUSTACHE’.
2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een 'in company'-cursus komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. ‘EUSTACHE’ is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

 

Artikel 5. Prijzen van open cursus
1. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
2. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
3. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW.
4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 6. Prijzen van 'in company'-cursus
1. De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
2. In de geoffreerde cursusprijs zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
3. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 7. Betaling
1. Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt ‘EUSTACHE’ een factuur met betrekking tot de cursus aan de opdrachtgever.
2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste cursusdag, zonder enig recht op korting of verrekening, door middel van storting op een door ‘EUSTACHE’ aangewezen bankrekening.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor ‘EUSTACHE' voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
5. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door ‘EUSTACHE' is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 8: Absentie, ziekte, verhindering opdrachtgever
8.1 De opdrachtgever verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het gehele cursusgeld, ongeacht al of niet, geheel of gedeeltelijk, de lessen worden gevolgd.
8.2 Een annulering of verplaatsing vanuit opdrachtgever of cursist dient per mail te worden doorgegeven aan info@breekdestilte.nl. 
8.3 Onder annulering wordt verstaan: het afmelden van de cursus en/of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook. Hieronder valt ook het afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte, ongeval of overlijden.
8.4 Bij onvoldoende aanmeldingen of in het geval van een overmacht situatie, heeft opdrachtnemer het recht de geplande training te annuleren of te verplaatsen en/of het dagprogramma te wijzigen. In geval van verplaatsing door opdrachtnemer, kan cursist of opdrachtgever kosteloos annuleren.
8.5 Kosteloos verplaatsen is mogelijk tot 4 weken voor aanvang.
8.6 Bij verplaatsen binnen 4 weken, maar tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang wordt 25% van het geldende tarief in rekening gebracht. De originele inschrijving/cursus wordt/blijft gefactureerd tegen het geldende tarief. De nieuwe inschrijving/cursus wordt geplaatst tegen 25% van het geldende tarief.
8.7 Bij verplaatsen binnen 5 werkdagen voor aanvang wordt 50% van het geldende tarief in rekening gebracht. De originele inschrijving/cursus wordt/blijft gefactureerd tegen het geldende tarief. De nieuwe inschrijving/cursus wordt geplaatst tegen 50% van het geldende tarief.
8.8 Voor annuleren tot 4 weken voor aanvang worden € 30,- administratiekosten in rekening gebracht.
8.9 Bij annulering binnen 4 weken, maar tot uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang wordt 50% van het geldende tarief in rekening gebracht.
8.9 In het geval van annulering binnen 10 werkdagen voor aanvang wordt 100% van het geldende tarief in rekening gebracht.
8.10 Er worden in beginsel geen extra kosten berekend bij het vervangen van de cursist door een ander persoon, mits deze wijziging tot uiterlijk 24 uur voor aanvang per mail is doorgegeven aan info@breekdestilte.nl.

Artikel 11. Annulering door ‘EUSTACHE'
‘EUSTACHE’ behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. ‘EUSTACHE’ zal het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt ‘EUSTACHE’ de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. ‘EUSTACHE’ is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van ‘EUSTACHE' of de annulering van de cursusovereenkomst door ‘EUSTACHE’, tenzij aan ‘EUSTACHE’ opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien ‘EUSTACHE’ op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 13. Intellectuele eigendom
1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door ‘EUSTACHE’ voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘EUSTACHE’ is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 14. Toepasselijk recht
1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘EUSTACHE’ en overeenkomsten tussen ‘EUSTACHE’ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.